Ikuti @fauzinesia

MUAMALAHMUAMALAH
A. JUAL BELI
1. Jual beli menurut bahasa artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah ialah menukarkan suatu harta benda dengan alat pembelian yang sah atau dengan harta benda yang lain dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan qabul menurut cara yang diatur oleh syara’.
2. Hukum jual beli ialah halal atau boleh.
3. Rukun jual beli:
a. Penjual.
b. Pembeli.
c. Barang yang diperjualbelikan.
d. Alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli (harga), dan
e. Akad, yaitu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.
4. Syarat sah penjual dan pembeli:
a. Baligh.
b. Berakal sehat.
c. Tidak pemboros.
d. Suka sama suka (saling rela).
5. Syarat sah barang yang diperjualbelikan:
a. Suci,
b. Bermanfaat,
c. Milik sendiri atau diberi kuasa orang lain,
d. Jelas dan dapat dikuasai oleh penjual maupun pembeli, dan
e. Kadar, jenis, sifat, maupun harganya dapat diketahui.
6. Jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukun:
a. Jual beli dengan sistem ijon.
b. Jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan.
c. Jual beli sperma (air mani) binatang jantan.
d. Jual beli barang yang belum di tangan, dan
e. Jual beli benda najis.
7. Jual beli sah tapi terlarang:
a. Jual beli yang dilakukan pada waktu shalat Jumat.
b. Jual beli barang dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan.
c. Jual beli barang dengan menghadang di pinggir jalan.
d. Membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain.
e. Jual beli barang dengan menipu, dan
f. Jual beli alat-alat untuk maksiat.

B. KHIYAR
1. Khiyar menurut bahasa adalah memilih. Khiyar menurut syara’ ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.
2. Hukum khiyar adalah boleh.
3. Macam-macam khiyar:
a. Khiyar majlis.
b. Khiyar syarat, dan
c. Khiyar ‘aibi.

C. QIRADH
1. Qiradh menurut bahasa berarti pinjaman, atau utang. Qiradh menurut istilah ialah menyerahkan harta milik, baik berupa uang, emas, atau bentuk yang lain kepada seseorang sebagai modal usaha kerja dengan harapan akan mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut dibagi dua menurut perjanjian ketika akad.
2. Qiradh hukumnya mubah.
3. Rukun qiradh:
a. Modal.
b. Pemilik modal dan yang menjalankan modal.
c. Lapangan kerja.
d. Keuntungan, dan
e. Ijab qabul (akad qiradh).
D. RIBA
1. Kata riba menurut bahasa artinya tambahan atau kelebihan. Riba menurut istilah syara’ ialah suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar-menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara’ atau dalam tukar-menukar itu disyaratkan terlambat menerima salah satu dari dua barang.
2. Riba hukumnya haram.
3. Jenis-jenis riba:
a. Riba fadhl.
b. Riba qardhi.
c. Riba yad, dan
d. Riba nasi’ah.
4. Hukum bunga bank ini yang dikemukakan oleh para ulama:
a. Haram hukumnya karena memungut riba.
b. Syubhat, yaitu belum jelas halal atau haramnya bunga bank tersebut, dan
c. Halal asalkan bank-bank itu menjalankan perbuatan berdasarkan undang-undang.

ARTIKEL TERKAIT:

Post a Comment

Mari kasih komentar, kritik, dan saran. Jangan lupa juga isi buku tamunya. :D

NB: No Porn, No Sara', No women, No cry

Cari disini

Cerita² Enonk

#Pengunjung

Instagram